Risico informatie

Introductie

Welk product je ook kiest voor je beleggingen, er is altijd een risico behorend bij dat product. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en je kunt minder terugkrijgen dan je oorspronkelijke investering, of zelfs je hele inleg verliezen. Bij beleggingen met hogere verwachte opbrengsten is het risico vaak ook hoger. Onthoud dat je deze risico’s loopt en neem ze mee in je beslissing als je overgaat tot beleggen.

Het doel van dit document is dat je een overzicht krijgt van de risico’s die je kunt lopen bij het beleggen in aandelen. Deze lijst is zo compleet mogelijk, maar in de praktijk kunnen er nog andere risico’s optreden. Het is daarom goed om je bewust te zijn dat je risico’s loopt wanneer je belegt. Overweeg of je deze risico’s wel wilt lopen en of je je dat kunt veroorloven.

Het is belangrijk dat je weet welke risico’s je loopt vóór je een beleggingsrekening opent bij BUX. En dat je de risico’s hebt gelezen en begrepen. Lees dit document dus zorgvuldig door, voor je je beleggingsrekening opent bij BUX.

Risico’s verbonden aan beleggen in aandelen

Marktrisico

Marktrisico is het risico dat de waarde van de aandelen waarin je hebt belegd, daalt door marktomstandigheden en factoren die de totale prestaties van de financiële markten beïnvloeden.

Prijsrisico

De prijs van aandelen kan fluctueren. Prijsrisico is het risico op een daling van de prijs van een aandeel en wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de prestatie van het bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd en door ontwikkelingen binnen de sector waar dat bedrijf actief is.

Timing Risico

Het Timing Risico is van toepassing op Zero Orders. Zero Orders zijn orders die alleen worden uitgevoerd tijdens een execution window. Door de inherente aard van een bewegende markt is het waarschijnlijk dat de uitvoeringsprijs zal verschillen van de prijs op het moment van het geven van de opdracht tot het Zero Order.

Faillissementsrisico

Wanneer een bedrijf waarin je geïnvesteerd hebt failliet gaat, verliezen jouw aandelen hun waarde. In dit geval is er een zeer hoog risico dat je het geld dat je hebt geïnvesteerd (deels) verliest en dat je inleg niet wordt terugbetaald.

Geografisch risico

Het bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd is gevestigd en/of is actief in een bepaald land. De politieke en economische stabiliteit van dit land kan invloed hebben op de prijs van de

aandelen. Wanneer de situatie in een land instabiel wordt, kan dit leiden tot een verhoogd risico.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat je beleggingen niet of nauwelijks nog verhandelbaar zijn. De liquiditeit van een aandeel is afhankelijk van het volume van de uitstaande aandelen (de zgn. “free float“) en het aantal transacties in dat aandeel. Als de markt niet liquide genoeg is, loop je het risico dat je je aandelen niet kunt verkopen, of in ieder geval niet meer voor een redelijke prijs.

Valutarisico

Valutarisico ontstaat wanneer je in een andere valuta dan de euro belegt. Als de wisselkoers van die andere valuta verandert ten opzichte van de euro, dan heeft dit invloed op de waarde van je beleggingen in die andere valuta.

Timing-risico (toepassing op Zero Orders)

Het Timing Risico is van toepassing op Zero Orders. Zero Orders zijn orders die alleen worden uitgevoerd tijdens een execution window. Door de inherente aard van een bewegende markt is het waarschijnlijk dat de uitvoeringsprijs zal verschillen van de prijs op het moment van het geven van de opdracht tot het Zero Order.

Specifieke risico’s van beleggen in ETF’s

Risico van het uitlenen van effecten

ETF’s die gebruik maken van fysieke replicatie hebben de meest transparante structuur. De effecten worden daadwerkelijk in de ETF gehouden. Fysieke ETF’s kunnen deze effecten echter wel uitlenen (securities lending genoemd) om extra rendement voor het fonds te genereren. Hoewel dit extra inkomsten voor het fonds genereert, creëert het wel een tegenpartijrisico, net als bij synthetische replicatie.

Tegenpartijrisico

Bij een volledige replicatiestrategie streeft een ETF er over het algemeen naar te beleggen in alle onderliggende aandelen/activa met hetzelfde gewicht als de benchmark. Bij een representatieve samplingstrategie investeert een ETF in enkele, maar niet alle relevante onderliggende aandelen/activa. Maar zelfs voor ETF’s die rechtstreeks in de onderliggende activa beleggen in plaats van via synthetische instrumenten die door derden zijn uitgegeven, bestaat er nog steeds een tegenpartijrisico, zoals vermeld in het hoofdstuk “Risico’s van het uitlenen van effecten” hierboven.

Tracking Error

Dit is het verschil tussen de prestaties van de ETF en de prestaties van de onderliggende benchmark. Een tracking error kan ontstaan door verschillende factoren zoals, maar niet beperkt tot, het volgende:

  • Veranderingen in de samenstelling van de onderliggende benchmark of het onderliggende type ETF (bijv. fysiek versus synthetisch)
  • Falen van de trackingstrategie van de ETF
  • Impact van vergoedingen en kosten
  • Wisselkoersverschillen tussen de basis- of handelsvaluta van de ETF en de valuta’s van de onderliggende beleggingen
  • Strategieën voor actief beheer (bv. smart beta)

Actief beheer

Sommige actief beheerde ETF’s kunnen een specifieke doelstelling aanhouden in plaats van eenvoudigweg een index te volgen. Deze ETF’s streven er doorgaans naar beter te presteren dan de markt of de benchmarkindex en vertrouwen op portefeuillebeheerders om actief te kiezen welke aandelen moeten worden gekocht en verkocht. Als gevolg daarvan worden beleggers in deze ETF’s blootgesteld aan een grotere volatiliteit en het risico van menselijke besluitvorming. Bovendien is er geen garantie dat deze ETF’s hun beleggingsdoelstellingen zullen bereiken.

Specifieke Risico’s van beleggen via een Beleggingsplan

Omdat je een tijdstip in de toekomst kiest voor wanneer je beleggingen zullen plaatsvinden, kunnen er aanzienlijke prijs-, markt- en FX-bewegingen zijn tussen de inschrijving (in het plan) en de uitvoering (van de transacties).

Specifieke risico’s van beleggen in Fracties

Met de fractionele handel van BUX is het mogelijk om effecten in Euro’s te kopen. Houd er rekening mee dat de handel in fractionele aandelen unieke risico’s en beperkingen heeft die je dient te begrijpen voordat je in fractionele aandelen belegt.

  • Afronding. BUX rondt alle fractionele holdings af op zes decimalen. Voor alle notionele gebaseerde orders, zal je transactie nooit het orderbedrag overschrijden. Afronding kan ook invloed hebben op je vermogen om te worden gecrediteerd voor cash dividenden, dividend in aandelen en aandelensplitsingen. Als je bijvoorbeeld 0,000001 aandelen bezit die een dividend van één cent per aandeel uitkeren, zullen wij je contante saldo niet met een fractie van een cent crediteren.
  • Geen Limit Orders. BUX accepteert alleen marktorders voor fractionele aandelen. Dit betekent dat orders zullen worden uitgevoerd tegen de marktprijs op het moment dat de order de markt bereikt. De markt kan in dit geval een Gereglementeerde Markt, MTF en Systematic Internalizer zijn.
  • Uitvoering. BUX zal in alle opzichten voldoen aan “beste uitvoering” op alle orders uitgevoerd via BUX in lijn met haar reglementaire vereisten. Dit betekent dat elke order die een geheel aantal aandelen bevat, zal worden gerouteerd via de smart order router van een uitvoerende broker. De fractionele aandelencomponent zal worden uitgevoerd tegen de marktprijs met ABN AMRO Clearing Bank als tegenpartij. De uitvoeringsprijs van het fractionele deel van een aandeel zal waarschijnlijk gelijk zijn aan de uitvoeringsprijs van het gehele aantal aandelen.
  • Overdracht van Fractionele Aandelen. Fractionele aandelen zijn niet overdraagbaar. Als je je account sluit, zullen de fractionele aandelen in je account geliquideerd moeten worden.
  • Stemrecht. Het fractionele aandeel bestaat niet buiten de administratie van BUX. Dit betekent dat BUX naar beneden zal afronden naar het dichtstbijzijnde hele aandeel voor het totale aantal aandelen dat in aanmerking komt om te stemmen.

Specifieke risico’s van securities lending

Risico’s

Faillissementsrisico

Aangezien BUX Jouw tegenpartij is voor elke transactie, loop Je een insolvabiliteitsrisico met BUX. Indien BUX insolvabel zou worden, zal zij niet in staat zijn om de Uitgeleende Financiële Instrumenten aan Jou terug te geven. Dit risico wordt beperkt door de zekerheidsstructuur waaronder Stichting BUX Collateral zekerheden aanhoudt. Indien BUX niet in staat is haar verplichtingen in verband met de Uitgeleende Financiële Instrumenten na te komen, zal de Stichting BUX Collateral de zekerheden die zij bezit aanwenden om gelijkwaardige Financiële Instrumenten te verwerven. Stichting BUX Collateral zal deze

Financiële Instrumenten vervolgens leveren aan Jou en andere Cliënten die hun Financiële Instrumenten aan BUX hebben Uitgeleend.

Indien BUX insolvent zou worden op een moment waarop (a) zij Jouw Financiële Instrumenten reeds heeft geleend, en (b) de Stichting BUX Collateral de betreffende zekerheden nog niet heeft ontvangen, dan heb Jij een concurrente vordering in de faillissementsboedel van BUX. Het is onwaarschijnlijk dat Je al Jouw Financiële Instrumenten zult terugkrijgen.

Faillissementsrisico lener

Zoals hierboven uiteengezet, zal BUX Jouw Financiële Instrumenten Uitlenen aan één of meer derde partijen (leners). Deze leners moeten BUX een zekerheid stellen als waarborg voor hun verplichting om de betrokken Financiële Instrumenten opnieuw aan BUX te leveren. BUX zal dit onderpand overdragen aan de Stichting BUX Collateral.

Indien de lener op enig moment niet in staat zou zijn om Financiële Instrumenten terug te leveren aan BUX, zal BUX het onderpand aanwenden om haar verplichtingen met betrekking tot Jouw Uitgeleende Financiële Instrumenten na te komen. In dat geval zal het onderpand worden gebruikt om gelijkwaardige Financiële Instrumenten te verwerven, die aan Jou zullen worden geleverd. Hoewel BUX voortdurend zal controleren of het bedrag van de zekerheden voldoende is om aan haar verplichtingen jegens Jou te voldoen, is het mogelijk dat de executiewaarde van de zekerheden lager blijkt te zijn dan verwacht. In een dergelijk geval zal BUX haar eigen middelen moeten gebruiken om aan haar verplichtingen tegenover Jou te voldoen. Indien deze fondsen daarvoor ontoereikend zijn, is het waarschijnlijk dat Je niet al Jouw Financiële Instrumenten terugkrijgt.

Terugkooprisico

In het geval dat BUX haar verplichtingen jegens Jou met betrekking tot de Uitgeleende Financiële Instrumenten niet kan nakomen, zal de Stichting BUX Collateral het onderpand dat zij aanhoudt aanwenden om gelijkwaardige Financiële Instrumenten op de markt te kopen. Het risico bestaat dat de waarde van de zekerheden onvoldoende is om alle Financiële Instrumenten op de markt terug te kopen. Als de marktprijs tijdens het liquidatieproces stijgt, is de kans groot dat het onderpand onvoldoende blijkt en Je het risico loopt verlies te lijden.

Verkopen van risico

Zoals hierboven uiteengezet, heeft het uitlenen van Jouw Financiële Instrumenten geen invloed op Jouw vermogen om deze Financiële Instrumenten op de markt te verkopen. Onder uitzonderlijke marktomstandigheden, zoals een onverwacht hoog aantal verkooporders van BUX-cliënten, is het echter mogelijk dat Je niet in staat zult zijn Jouw uitgeleende Financiële Instrumenten binnen het door Jou gewenste tijdsbestek te verkopen.

Timing-risico

In het geval dat BUX de zekerheden die de lener heeft gesteld zou moeten gebruiken om haar verplichtingen tegenover Jou na te komen, zal er een periode zijn tussen (i) het moment waarop BUX de zekerheden begint te gebruiken om gelijkwaardige Financiële Instrumenten te verwerven, en (ii) het moment waarop BUX haar terugbetalingsverplichting

tegenover Jou nakomt. Het is waarschijnlijk dat Je tijdens deze periode niet in staat zult zijn de betreffende Uitgeleende Financiële Instrumenten te verkopen.

Prijsrisico

Los van het feit of de Financiële Instrumenten al dan niet worden uitgeleend, ben Je steeds blootgesteld aan het prijsrisico van de Financiële Instrumenten. De prijs van Financiële Instrumenten stijgt en daalt, derhalve blijft dit risico bestaan.

Laden